Bratislava, Tomášikova 10/F, Slovak republic
ekotox@ekotox.eu

Tag: KBÚ

KBÚ a CLP 2022 – *Webinár*

KBÚ a CLP 2022 – *Webinár*

Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) obsahujú informácie o vlastnostiach látky alebo zmesi, jej nebezpečenstvách a pokyny pre manipuláciu, likvidáciu a prepravu a zároveň opatrenia prvej pomoci, protipožiarne opatrenia a opatrenia kontroly expozície. Formát a obsah KBÚ sú uvedené v nariadení REACH.

Read more