KBU CLP webinár

Karty bezpečnostných údajov a CLP 2023 – *Webinár*

Karty bezpečnostných údajov a CLP 2023 – Zameranie webinára:

Nariadenie CLP a karty bezpečnostných údajov (KBÚ)

Nariadením CLP (ES) č. 1272/2008 sa prepájajú predchádzajúce právne predpisy EÚ s GHS (Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemických látok), systémom Organizácie Spojených národov na identifikáciu nebezpečných chemických látok a na informovanie používateľov o týchto nebezpečenstvách. Takisto obsahuje prepojenia na právne predpisy nariadenia REACH.

Karta bezpečnostných údajov – nové požiadavky od 1.1.2023

Zmenami a úpravami nariadenia REACH a CLP sa postupne zavádzajú zvýšené požiadavky na formát a obsah KBÚ. Od spoločností sa vyžaduje, aby naplánovali proces implementácie s cieľom zabezpečiť súlad s legislatívnymi požiadavkami.

Zmeny v požiadavkách na karty bezpečnostných údajov:

Každý dodávateľ chemických zmesí musí splniť povinnosti podľa článku 31 nariadenia REACH (Požiadavky na karty bezpečnostných údajov) a prílohy II k nariadeniu REACH).

Odkazy na právny text boli aktualizované tak, aby odrážali najnovšiu verziu prílohy II [t. j. prílohu k nariadeniu (EÚ) 2020/878].

Nariadením Komisie (EÚ) 2020/878 sa zavádzajú zmeny v rozsahu:

– nové požiadavky na nanoštruktúry látok, prispôsobenie sa 6. a 7. revízii GHS a doplnenie požiadaviek týkajúcich sa jedinečného identifikátora vzorca (ako sa stanovuje v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 1272/2008), vlastností narúšajúcich endokrinný systém, špecifických koncentračných limitov, M-faktorov a odhadov akútnej toxicity…

V dokumente sa stanovujú zmeny v ustanoveniach a formáte karty bezpečnostných údajov.

Medzi najdôležitejšie zmeny patria:

– nový formát pre oddiel 9
– oddelenie nového pododdielu 11.2
– oddelenie nových pododdielov 12.6 a 12.7
– znenie pododdielu sa zmenilo v oddieloch 14.1 a 14.7

Ťažiskové témy

  • Požiadavky na karty bezpečnostných údajov (KBÚ) 2023
  • Príloha II nariadenia REACH – obsah KBÚ
  • Obsah KBÚ po jednotlivých oddieloch
  • UFI a PCN
  • Komunikácia v dodávateľskom reťazci
  • Diskusia

Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex.
Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a potvrdenie o zaregistrovaní. Približne 30 minút pred zahájením webinára obdrží účastník link na prihlásenie sa.
V prípade problémov s prihlásením volajte linku: 02 45943712.

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
Tel./Fax: 02 45943712 / 45945223
www.ekotox.sk;
Pobočka v Žiline: Alexandra Rudanaya 23
Tel: 041/56 30 006; Mobil: 0903 413 711
E-mail: conference@ekotox.sk

Všeobecné informácie o KBÚ (Karta bezpečnostných údajov)
Všeobecné informácie o CLP

Tags: ,

Date

jan 31 2024
Expired!

Time

9:00 AM - 10:30 AM

Cost

90.00 € (s dph)

Location

Webex Webinar EU /Ekotox/
Category

Organizer

Ekotox sekretariát SK
Phone
+421 (2) 4594 3712
Email
training@ekotox.eu
QR Code

Leave a comment