Bratislava, Tomášikova 10/F, Slovak republic
ekotox@ekotox.eu

Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) – základy *Webinár*

Events

Yearly Monthly Weekly Daily List
jún 2024
EU Chemicals Strategy Webinar

REACH a CLP nariadenia – aktuálne zmeny – *Webinár*

REACH a CLP nariadenia – aktuálne zmeny – *Webinár* Nosné témy Webinár poskytuje prehľadné informácie o aktuálnych zmenách nariadení REACH a CLP. Nariadenie REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) znamená, okrem iných povinností, povinnú registráciu všetkých chemických látok na trhu EÚ (až na výnimky), či už sa týka dovozu či výroby, hodnotenie látok. Väčšina povinností pritom prechádza na plecia súkromného…
24 jún
9:00 AM - 10:30 AM
KBU

Požiadavky pre KBÚ 2024/25 – *Webinár*

Zameranie webinára: Podmienky pre zostavenie karty bezpečnostných údajov (KBÚ) Formy pomoci pri zostavovaní KBÚ Testovanie na získanie údajov do KBÚ Zodpovednosť za KBÚ Príloha II nariadenia REACH – obsah KBÚ všeobecne Obsah KBÚ po jednotlivých oddieloch Kedy KBÚ musím mať? Kedy KBÚ musím aktualizovať? Čo mám kontrolovať? Archivácia Kontrola KBÚ jazyk krajiny, kde sú činnosti vykonávané je uvedená správna látka,…
27 jún
9:00 AM - 10:30 AM
Webex Webinar EU /Ekotox/
september 2024
Biocídy

Biocídy, dezinfektanty – registrácia BP podľa prechodných ustanovení *Webinár*

Nosné témy Legislatíva BPR – biocídy / dezinfektanty na trhu EÚ Komu je webinár určený pracovníkom zodpovedným za uvádzanie biocídnych produktov na trhu EÚ Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex. Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a potvrdenie o zaregistrovaní. Približne 30 minút pred zahájením webinára obdrží účastník link na prihlásenie sa. V prípade problémov s prihlásením volajte…
02 sep
9:00 AM - 10:30 AM
Webex Webinar EU /Ekotox/
freewebinar

Tvorba a správa KBÚ – IT riešenie CHEMDOX

CHEMDOX - IT nástroj pre tvorbu kariet bezpečnostných údajov, správu KBÚ a manažment chemických látok, zmesí a výrobkov. Moderný softvér na klasifikáciu chemických látok a zmesí, vypracovanie a správu dokumentácie v súlade s európskou chemickou legislatívou a predpismi o preprave. Tvorba kariet bezpečnostných údajov, etikiet, správa UFI a podávanie PCN..
03 sep
9:00 AM - 10:30 AM
Webex Webinar EU /Ekotox/
SVHC

SCIP – nahlasovanie výrobkov s obsahom SVHC látok *Webinár*

Nosné témy Informácie v databáze SCIP pomáhajú subjektom v oblasti nakladania s odpadom zlepšovať postupy v oblasti hospodárenia s odpadom a podporovať využívanie odpadu ako zdroja. Spotrebitelia majú prospech z lepšej informovanosti o nebezpečných chemikáliách v produktoch. Pomáha to spotrebiteľom robiť lepšie informované rozhodnutia pri kúpe výrobkov a podporuje ich „právo informovať sa“. Cieľom databázy SCIP je zvýšiť poznatky o…
04 sep
9:00 AM - 10:30 AM
Webex Webinar EU /Ekotox/
UFI

UFI a PCN – kľúčové požiadavky chemickej legislatívy – *Webinár*

Nosné témy Legislatíva CLP a príslušné usmernenia pre nahlasovanie KBÚ —súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov a následných užívateľov Komu je webinář určený pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, správu KBÚ, zabezpečenie nákupu surovín pre výrobu, dovozcom a výrobcom chemických látok a zmesí, následným užívateľom… Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex. Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a…
05 sep
9:00 AM - 10:30 AM
Webex Webinar EU /Ekotox/
CLP

Nariadenie CLP – požiadavky 2024/25 – *Webinár*

Nosné témy Legislatíva CLP – chemické látky / chemické zmesi – nové požiadavky Komu je webinář určený pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, tvorbu a správu kariet bezpečnostných údajov, notifikáciu nebezpečných zmesí. Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex. Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a potvrdenie o zaregistrovaní. Približne 30 minút pred zahájením webinára obdrží účastník link na…
06 sep
9:00 AM - 10:30 AM
Webex Webinar EU /Ekotox/
EU

Chemický manažment v podniku *Webinár*

Nosné témy Legislatíva REACH a CLP, príslušné usmernenia pre manažment chemických látok, zmesí a výrobkov — súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov a následných užívateľov Komu je webinár určený pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, registráciu chemických látok, autorizáciu, zabezpečenie nákupu surovín pre výrobu, dovozcom a výrobcom chemických látok a zmesí, následným užívateľom… Agendu webinára nájdete nižšie Ekotox webináre sú realizované…
09 sep
9:00 AM - 10:30 AM
Webex Webinar EU /Ekotox/
Plasty webinar

Plasty – požiadavky chemickej legislatívy

Nosné témy Európska legislatíva polymérnych výrobkov a príslušné opatrenia chemickej legislatívy pre uvedenie polymérnych výrobkov na trh — súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov a distribútorov. Komu je webinár určený pracovníkom zodpovedným za uvedenie polymérnych výrobkov na trh, výrobcom, dovozcom, distribútorom… Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex. Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a potvrdenie o zaregistrovaní. Približne…
10 sep
9:00 AM - 11:00 PM
Webex Webinar EU /Ekotox/
EU REACH

REACH certifikát – ako správne komunikovať? *Webinár*

Nosné témy Legislatíva REACH, príslušné požiadavky pre manažment chemických látok, zmesí a výrobkov — súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov a následných užívateľov. Komu je webinár určený pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, zabezpečenie nákupu surovín pre výrobu, dovozcom a výrobcom chemických látok, zmesí a výrobkov, následným užívateľom… Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex. Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku…
11 sep
9:00 AM - 10:30 AM
Webex Webinar EU /Ekotox/
Chemical exposure

Expozícia na pracovisku – expozičné scenáre *Webinár*

Chemická legislatíva sa dávno netýka len „chemických“ podnikov, ale každej spoločnosti či živnostníka, ktorý pri svojej činnosti používa chemické látky alebo zmesi. Často krát sa zabúda, že povinnosti a termíny vyplývajúce z chemickej legislatívy sa dotýkajú aj spoločností, ktoré používajú chemické látky a zmesi, vyrábajú alebo dovážajú výrobky- registrácia, notifikácia a komunikácia o látkach vo výrobkoch… Na webinári sa dozviete…
12 sep
9:00 AM - 10:30 AM
Webex Webinar EU /Ekotox/
No event found!
Load More