Bratislava, Tomášikova 10/F, Slovak republic
ekotox@ekotox.eu

REACH, CLP – ZMENY V CHEMICKEJ LEGISLATÍVE!

Events

Yearly Monthly Weekly Daily List
september 2023
EU REACH

REACH manažer – základy – *Webinár*

Nosné témy Základy chemickej legislatívy REACH z pohľadu úloh v priemyselných podnikoch a obchodných spoločnostiach Komu je webinár určený pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok Agendu webinára nájdete nižšie Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex. Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a potvrdenie o zaregistrovaní. Približne 30 minút pred zahájením webinára obdrží účastník link na prihlásenie sa. V… ...
27 sep
9:00 AM - 10:30 AM
Webex Webinar EU /Ekotox/
SVHC

SVHC látky – kľúč k regulácii EÚ trhu, obmedzeniam a autorizácii – *Webinár*

Nosné témy Látky vzbudzujúce veľké obavy (SVHC) Látky, ktoré môžu mať vážne a často nezvratné účinky na ľudské zdravie a životné prostredie, môžu byť identifikované ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC). Ak sa látka identifikuje ako SVHC, pridá sa do zoznamu kandidátskych látok a napokon sa zahrnie do autorizačného zoznamu.. Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy tzv. SVHC (substances of… ...
28 sep
9:00 AM - 10:30 AM
Webex Webinar EU /Ekotox/
Riziká chemických látok

Hodnotenie rizík chemických látok – základy – *Webinár*

Nosné témy BOZP a Európska legislatíva REACH — súvislosti a dopady pre kontrolu rizík v pracovnom prostredí. Limitné hodnoty EÚ – DNEL, DMEL. Kontrola expozície na pracovisku, opatrenia pre kontrolu rizík. Komu je webinár určený pracovníkom zodpovedným za ochranu a bezpečnosť pri práci, prevádzkové podmienky a opatrenia pre kontrolu rizík… Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex. Účastník po zaregistrovaní a zaplatení… ...
29 sep
9:00 AM - 10:30 AM
Webex Webinar EU /Ekotox/
október 2023
EU

CMR látky a obmedzenia pre výrobky na trhoch EÚ – *Webinár*

Nosné témy Webinár poskytuje prehľad nariadení REACH a CLP z pohľadu CMR látok v systéme hodnotenia, kontroly chemických látok vo výrobkoch a reštrikcií v EÚ chemickej legislatíve. CMR látky sú látky karcinogénne, mutagénne a reprodukčne toxické. Z pohľadu výberu tzv. SVHC látok sa k nim pridávajú aj látky tzv. ekvivalentného záujmu ako sú napríklad endokrinné rozrušovače. CMR látky sú identifikované… ...
03 okt
9:00 AM - 10:30 AM
Webex Webinar EU /Ekotox/
Green deal

Green Deal a nová chemická stratégia EÚ *Webinár*

Európska zelená dohoda (EZD) bola predstavená 11. decembra 2019 v Bruseli a je súčasťou stratégie pre naplnenie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a prijatých záväzkov v rámci Parížskej dohody. Na dosiahnutie jej ambicióznych cieľov sa postupne prijíma celý rad čiastkových opatrení vo všetkých spomenutých oblastiach. Ich charakter je komplexný a prierezový, a preto si bude aj na úrovni členských štátov vyžadovať koordináciu a zapojenie všetkých zložiek a aktérov spoločnosti, ako aj spoluprácu na úrovni EÚ a medzinárodnej úrovni. ...
04 okt
9:00 AM - 10:30 AM
Webex Webinar EU /Ekotox/
EU

Nanomateriály vs chemická legislatíva – *Webinár*

Nosné témy Webinár poskytuje prehľad legislatívy a pravidiel pre prideľovanie a používanie environmentálnej značky EÚ. Environmentálna značka EÚ: potvrdzuje zákazníkom a spotrebiteľom, že výrobok spĺňa prísne ekologické kritériá, čím sa ich rozhodovanie v prospech takéhoto výrobku uľahčí, je potvrdená treťou stranou a uznaná vo všetkých členských štátoch EÚ, zlepšuje reputáciu firmy, pretože je dôkazom environmentálnej zodpovednosti. Environmentálna značka EÚ sa… ...
05 okt
9:00 AM - 10:30 AM
Webex Webinar EU /Ekotox/
Riziká chemických látok

Hodnotenie rizík chemických látok na pracovisku – *Webinár*

Nosné témy BOZP a Európska legislatíva REACH — súvislosti a dopady pre kontrolu rizík v pracovnom prostredí. Limitné hodnoty EÚ – DNEL, DMEL. Kontrola expozície na pracovisku, opatrenia pre kontrolu rizík. Komu je webinár určený pracovníkom zodpovedným za ochranu a bezpečnosť pri práci, prevádzkové podmienky a opatrenia pre kontrolu rizík… Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex. Účastník po zaregistrovaní a zaplatení… ...
06 okt
9:00 AM - 10:30 AM
Webex Webinar EU /Ekotox/
Riziká chemických látok

Hodnotenie rizík chemických látok – ŽP – *Webinár*

Nosné témy Ochrana životného prostredia a Európska legislatíva REACH — súvislosti a dopady pre kontrolu rizík na zložky životného prostredia. Limitné hodnoty EÚ – PNEC. Kontrola expozície pre životné prostredie. Komu je webinár určený pracovníkom zodpovedným za ochranu životného prostredia, prevádzkové podmienky a opatrenia pre kontrolu rizík… Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex. Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží… ...
09 okt
9:00 AM - 10:30 AM
Webex Webinar EU /Ekotox/
RoHs legislatíva

RoHs a WEEE (OEEZ) legislatíva – *Webinár*

Nosné témy Webinár poskytuje prehľad legislatívnych požiadaviek z pohľadu smerníc RoHS a WEEE (OEEZ). Chemický manažment je riadená správa informácií a riadenie činností podniku tak, aby bolo zabezpečené plnenie požiadaviek legislatívy RoHS a WEEE a to spôsobom, ktorý poskytne predvídateľnosť pre súčasný a budúci výrobný a obchdný program spoločnosti. RoHS je skratka, vychádzajúca zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EU… ...
10 okt
9:00 AM - 10:30 AM
Webex Webinar EU /Ekotox/
evaluation

Lieky – hodnotenie environmentálneho rizika (ERA) – *Webinár*

Lieky – hodnotenie environmentálneho rizika (ERA) – *Webinár* Nosné témy Webinár poskytuje prehľad postavenia a procesov hodnotenia environmentálnych rizík (ERA) pre humánne lieky. Dokumentácia pre povolenie uvedenie na trh humánnych liekov zahŕňa hodnotenie environmentálneho rizika (ERA). V súlade s článkom 8 ods. 3 písm. c) a g) smernice 2001/83/ES v znení zmien a doplnení by sa malo predložiť hodnotenie potenciálnych… ...
12 okt
9:00 AM - 10:30 AM
Webex Webinar EU /Ekotox/
EU legislation

Ekodizajn – európska legislatíva – *Webinár*

Ekodizajn – európska legislatíva – *Webinár* Nosné témy Webinár je zameraný na aktuálne otázky ekodizajnu z hľadiska platnej európskej legislatívy. Európska komisia v snahe o ďalšie zníženie uhlíkovej stopy Európy a cien energie pre európskych spotrebiteľov prijala 1.10.2019 nové opatrenia v oblasti ekodizajnu pre výrobky, ako sú chladničky, práčky, umývačky riadu a televízory. Zlepšenie ekodizajnu výrobkov prispieva k uplatňovaniu zásady… ...
16 okt
9:00 AM - 10:30 AM
Webex Webinar EU /Ekotox/
EU Chemicals Strategy Webinar

REACH a CLP nariadenia – aktuálne zmeny – *Webinár*

REACH a CLP nariadenia – aktuálne zmeny – *Webinár* Nosné témy Webinár poskytuje prehľadné informácie o aktuálnych zmenách nariadení REACH a CLP. Nariadenie REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) znamená, okrem iných povinností, povinnú registráciu všetkých chemických látok na trhu EÚ (až na výnimky), či už sa týka dovozu či výroby, hodnotenie látok. Väčšina povinností pritom prechádza na plecia súkromného… ...
17 okt
9:00 AM - 10:30 AM
No event found!
Load More