Bratislava, Tomášikova 10/F, Slovak republic
ekotox@ekotox.eu

Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) – základy *Webinár*

Events

Yearly Monthly Weekly Daily List
marec 2024
EU

NOVÁ CHEMICKÁ STRATÉGIA EÚ – *Webinár*

Nosné témy Stratégia pre chemické látky Chemická stratégia EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj zacielená na životné prostredie bez toxických látok (a toxic-free environment). Dňa 14.októbra 2020 zverejnila Európska Komisia stratégiu pre chemické látky, ktorá je súčasťou ambície EÚ pre nulové znečistenie (EU’s zero pollution ambition), ktorá je kľúčovým príspevkom ku európskej zelenej dohode (European Green Deal). Webinár má za cieľ…
06 mar
9:00 AM - 10:30 AM
Webex Webinar EU /Ekotox/
EU reach

Výrobky vs REACH legislatíva – *Webinár*

Nosné témy Dodávatelia výrobkov z EÚ alebo EHP, ktoré obsahujú látky na zozname kandidátskych látok v koncentrácii vyššej ako 0,1 hm. %, musia svojim zákazníkom poskytnúť dostatočné informácie umožňujúce bezpečné používanie výrobku. Dodávatelia výrobkov z EÚ alebo EHP, ktoré obsahujú látky na zozname kandidátskych látok v koncentrácii vyššej ako 0,1 hm. %, musia na žiadosť spotrebiteľa poskytnúť dostatočné informácie umožňujúce…
07 mar
9:00 AM - 10:30 AM
Webex Webinar EU /Ekotox/
SVHC

SCIP – nahlasovanie výrobkov s obsahom SVHC látok *Webinár*

Nosné témy Informácie v databáze SCIP pomáhajú subjektom v oblasti nakladania s odpadom zlepšovať postupy v oblasti hospodárenia s odpadom a podporovať využívanie odpadu ako zdroja. Spotrebitelia majú prospech z lepšej informovanosti o nebezpečných chemikáliách v produktoch. Pomáha to spotrebiteľom robiť lepšie informované rozhodnutia pri kúpe výrobkov a podporuje ich „právo informovať sa“. Cieľom databázy SCIP je zvýšiť poznatky o…
11 mar
9:00 AM - 10:30 AM
Webex Webinar EU /Ekotox/
UFI

UFI a PCN – kľúčové požiadavky chemickej legislatívy – *Webinár*

Nosné témy Legislatíva CLP a príslušné usmernenia pre nahlasovanie KBÚ —súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov a následných užívateľov Komu je webinář určený pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, správu KBÚ, zabezpečenie nákupu surovín pre výrobu, dovozcom a výrobcom chemických látok a zmesí, následným užívateľom… Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex. Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a…
12 mar
9:00 AM - 10:30 AM
Webex Webinar EU /Ekotox/
CLP

Nariadenie CLP – požiadavky – *Webinár*

Nosné témy Legislatíva CLP – chemické látky / chemické zmesi – nové požiadavky Komu je webinář určený pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, tvorbu a správu kariet bezpečnostných údajov, notifikáciu nebezpečných zmesí. Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex. Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a potvrdenie o zaregistrovaní. Približne 30 minút pred zahájením webinára obdrží účastník link na…
13 mar
9:00 AM - 10:30 AM
Webex Webinar EU /Ekotox/
Kozmetika

Kozmetické výrobky – požiadavky pred vstupom na trh – *Webinár*

Nosné témy Európska legislatíva kozmetických výrobkov a príslušné usmernenia pre uvedenie kozmetických výrobkov na trh — súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov a distribútorov Komu je webinář určený pracovníkom zodpovedným za uvedenie kozmetických výrobkov na trh, výrobcom, dovozcom, distribútorom… Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex. Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a potvrdenie o zaregistrovaní. Približne 30 minút…
14 mar
9:00 AM - 10:30 AM
Webex Webinar EU /Ekotox/
EU

EÚ Ecolabelling, požiadavky na EÚ environmentálne značky – *Webinár*

Nosné témy Legislatíva REACH a CLP, príslušné usmernenia pre manažment chemických látok, zmesí a výrobkov — súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov a následných užívateľov Komu je webinár určený pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, registráciu chemických látok, autorizáciu, zabezpečenie nákupu surovín pre výrobu, dovozcom a výrobcom chemických látok a zmesí, následným užívateľom… Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex. Účastník po…
18 mar
9:00 AM - 10:30 AM
Webex Webinar EU /Ekotox/
Biocide

Biocídy – autorizácia pre BP v prípade schválených účinných látok *Webinár*

Nosné témy -Legislatíva BPR – biocídy na trhu EÚ -Účinné látky biocídov a ich schvaľovanie -Autorizácia podľa BPR -Požiadavky na BP podľa PT -Podmienky plánovania a realizácie autorizácie BP -Diskusia Komu je webinár určený pracovníkom zodpovedným za uvádzanie biocídnych produktov na trhu EÚ Agendu webinára nájdete nižšie Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex. Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží…
19 mar
9:00 AM - 10:30 AM
Webex Webinar EU /Ekotox/
Kozmetika webinar

Bezpečnosť kozmetických výrobkov – *Webinár*

Nosné témy Kozmetické výrobky – bezpečnosť a jej hodnotenie Komu je webinár určený pracovníkom zodpovedným za uvádzanie kozmetických výrobkov na trh EÚ Agendu webinára nájdete nižšie Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex. Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a potvrdenie o zaregistrovaní. Približne 30 minút pred zahájením webinára obdrží účastník link na prihlásenie sa. V prípade problémov s…
20 mar
9:00 AM - 10:30 AM
Webex Webinar EU /Ekotox/
EU REACH

REACH manažer – základy – *Webinár*

Nosné témy Základy chemickej legislatívy REACH z pohľadu úloh v priemyselných podnikoch a obchodných spoločnostiach Komu je webinár určený pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok Agendu webinára nájdete nižšie Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex. Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a potvrdenie o zaregistrovaní. Približne 30 minút pred zahájením webinára obdrží účastník link na prihlásenie sa. V…
21 mar
9:00 AM - 10:30 AM
Webex Webinar EU /Ekotox/
SVHC

SVHC látky – kľúč k regulácii EÚ trhu, obmedzeniam a autorizácii – *Webinár*

Nosné témy Látky vzbudzujúce veľké obavy (SVHC) Látky, ktoré môžu mať vážne a často nezvratné účinky na ľudské zdravie a životné prostredie, môžu byť identifikované ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC). Ak sa látka identifikuje ako SVHC, pridá sa do zoznamu kandidátskych látok a napokon sa zahrnie do autorizačného zoznamu.. Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy tzv. SVHC (substances of…
22 mar
9:00 AM - 10:30 AM
Webex Webinar EU /Ekotox/
No event found!
Load More