KBU

Požiadavky pre KBÚ 2024/25 – *Webinár*

Zameranie webinára:

 • Podmienky pre zostavenie karty bezpečnostných údajov (KBÚ)
 • Formy pomoci pri zostavovaní KBÚ
 • Testovanie na získanie údajov do KBÚ
 • Zodpovednosť za KBÚ
 • Príloha II nariadenia REACH – obsah KBÚ všeobecne
 • Obsah KBÚ po jednotlivých oddieloch
 • Kedy KBÚ musím mať?
 • Kedy KBÚ musím aktualizovať?
 • Čo mám kontrolovať?
 • Archivácia

Kontrola KBÚ

 • jazyk krajiny, kde sú činnosti vykonávané
 • je uvedená správna látka, ktorá je používaná
 • oddiel 1 zodpovedá etikete výrobku
 • je prítomných všetkých 16 oddielov a všetky pododdiely
 • sú stránky číslované
 • je verzia, číslo revízie a dátum k dispozícii
 • je uvedená e-mailová adresa a telefón na osobu zodpovednú za KBU v oddiele 1
 • sú NPEL pre SR uvedené v oddiele 8
 • je pripojený ES, ak v oddiele 15 je písané, že bolo vykonané CSA

Komunikujte so svojimi dodávateľmi

 • Ak máte pochybnosti alebo otázky týkajúce sa informácií, ktoré ste dostali od svojich dodávateľov, požiadajte ich o ďalšie informácie.
 • Karta bezpečnostných údajov by sa mala bezodkladne aktualizovať, ak sú k dispozícii nové informácie o nebezpečenstvách alebo vznikla potreba prísnejších opatrení na zníženie rizík.
 • Karty bezpečnostných údajov a expozičné scenáre by sa mali v rámci EHP poskytovať v úradnom jazyku krajiny, do ktorej sa chemická látka dodáva.
 • Ak máte nové informácie o nebezpečných vlastnostiach látok a zmesí alebo sa domnievate, že opísané opatrenia na zníženie rizík nie sú primerané, ste povinní oznámiť tieto informácie svojim dodávateľom.

Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex.
Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a potvrdenie o zaregistrovaní. Približne 30 minút pred zahájením webinára obdrží účastník link na prihlásenie sa.
V prípade problémov s prihlásením volajte linku: 02 45943712.

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
Tel./Fax: 02 45943712 / 45945223
www.ekotox.sk;
Pobočka v Žiline: Alexandra Rudanaya 23
Tel: 041/56 30 006; Mobil: 0903 413 711
E-mail: conference@ekotox.sk

Date

jún 27 2024
Expired!

Time

9:00 AM - 10:30 AM

Cost

90.00 € (s dph)

Location

Webex Webinar EU /Ekotox/
Category
QR Code