legislation

Perzistentné organické látky (POPs) legislatíva – *Webinár*

Perzistentné organické látky (POPs) legislatíva 

Nosné témy

Webinár poskytuje prehľad legislatívnych požiadaviek z pohľadu legislatívy POPs v EÚ v nadväznosti na Štokholmský dohovor.

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1021 z 20. júna 2019 o perzistentných organických látkach.

Perzistentné organické látky sú ťažko odbúrateľné organické znečisťujúce látky, pre ktoré je medzinárodne zaužívaná skratka POPs (Perzistentné Organické Polutanty) z anglického výrazu „Persistent Organic Pollutants). Ide o nízkoprchavé zlúčeniny vyznačujúce sa dlhou dobou prežitia v životnom prostredí, ktoré majú schopnosť kumulácie v potravinovom reťazci. Do životného prostredia sa dostávajú najmä v dôsledku ľudskej činnosti, napr. pri používaní v poľnohospodárstve alebo v priemysle alebo v dôsledku neúmyselnej činnosti (napr. ako vedľajšie produkty pri rôznych výrobách) alebo v dôsledku havarijnej udalosti. Ak tieto látky uniknú do ovzdušia, nie je ich prakticky možné odtiaľ nijakou čistiacou operáciou odstrániť. Prenášajú sa tak na veľké vzdialenosti a tak prenikajú aj do oblastí, v ktorých sa nikdy nevyrábali a nepoužívali (napr. Arktída a Antarktída).

Dňa 17.5.2004 nadobudol účinnosť Štokholmský dohovor o POPs, ktorý definuje účely, pre ktoré je možná výroba, používanie, dovoz a vývoz zariadení a chemikálií s obsahom POPs taxatívne uvedených v prílohe. Medzi medzinárodne dohodnuté najvýznamnejšie škodlivé POPs sú zaradené pesticídy, priemyselné chemikálie a tzv. vedľajšie produkty. Ide o: Aldrin, Chlórdan, Chlórdecone, DDT, Dieldrin, Endrin, Heptachlór, Hexachlórbenzén (HCB), Mirex, Toxafén, Hexabromobifenyl, Dioxíny, Furány (PCDD/PCDF), polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH), Hexachlórcyklohexán HCH (zmes izomérov z kategórie pesticídy) a polychlórované bifenyly (PCB).

V nadväznosti na Štokholmský dohovor o POPs bolo vydané nariadenie (ES) č. 850/2004 Európskeho parlamentu a Rady o POPs a o zmene smernice 79/117/EHS

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Hourly Schedule

8:45 - 9:00
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
9:00 - 9:30
Štokholmský dohovor a EÚ legislatíva POPs
9:30 - 10:00
Perzistentné organické látky
10:00 - 10:15
Základné požiadavky pre výrobcov, dovozcov...
10:15 - 10:30
Diskusia, otázky a odpovede

Book Event

Perzistentné organické látky (POPs) legislatíva - *Webinár*
90 Eur s DPH
Available Tickets: 100
The "Perzistentné organické látky (POPs) legislatíva - *Webinár*" ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Date

máj 28 2024

Time

9:00 AM - 10:30 AM

Cost

90.00 € (s dph)
Category
REGISTER
QR Code