Risk assessment

OŽP – limity pre látky v odpadových a povrchových vodách *Webinár*

OŽP – limity pre látky v odpadových a povrchových vodách *Webinár*

Nosné témy

Webinár poskytuje prehľad postavenia a procesov hodnotenia rizík chemických látok v systéme chemickej legislatívy EÚ z hľadiska ochrany odpadových a povrchových vôd.

Hodnotenie rizík chemických látok tvorí základný kameň hodnotenia a manažmentu nebezpečných chemických látok v rámci chemickej legislatívy EÚ.

V podmienkach priemyselných podnikov, výrobných prevádzok a nakladania s chemickými látkami, zmesami a výrobkami je v rámci dodávateľských reťazcou hlavnou komunikačnou bázou karta bezpečnostných údajov, resp. rozšírená karta bezpečnostných údajov. KBÚ je záväznou dokumentáciou pre komunikáciu rizík a manažmentu rizík na pracoviskách. Informácie obsiahnuté v KBÚ tvoria podklad pre hodnotenie a manažment rizík v podmienkach výrobných pdnikov, ale aj v prípade profesionálneho použitia, prepravy či manipulácie s chemickými látkami, zmesami a výrobkami. Rozšírená karta bezpečnostných údajov (eKBÚ) obsahuje expozičný scenár pre jednu alebo viac látok obsiahnutých v nebezpečnej chemickej zmesi, ktorý prináša podrobnejšie informácie pre určenie rizika a následne určenie opatrení pre kontrolu rizika na pracovisku. Niektoré látky používané vo výrobe a emitované do odpadových a povrchových vôd majú stanovené limity vypúšťania. V rámci e-KBÚ sú uvádzané limitné hodnoty PNEC, ktoré predstavujú spolu s podmienkami pre zrieďovanie a proces čistenia dôležité nástroje manažmentu chemických látok v odpadových a povrchových vodách.

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Hourly Schedule

8:45 - 9:00
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
9:00 - 9:15
EÚ chemická legislatíva REACH, KBÚ a eKBÚ
9:15 - 9:30
Hodnotenie rizík pre životné prostredia
9:30 - 9:45
PNEC
9:45 - 10:00
Expozičný scenár
10:00 - 10:15
Opatrenia OŽP vo vzťahu k požiadavkám chemickej legislatívy
10:15 - 10:30
Diskusia, otázky a odpovede

Book Event

OŽP – limity pre látky v odpadových a povrchových vodách *Webinár*
90 Eur s DPH
Available Tickets: 100
The "OŽP – limity pre látky v odpadových a povrchových vodách *Webinár*" ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Date

máj 31 2024

Time

9:00 AM - 10:30 AM

Cost

90.00 € (s dph)
Category
REGISTER
QR Code