Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) – základy *Webinár*

 

Webinár poskytuje prehľad požiadaviek pre karty bezpečnostných údajov z hľadiska nariadení REACH a CLP.

 

Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) obsahujú informácie o vlastnostiach látky alebo zmesi, jej nebezpečenstvách a pokyny pre manipuláciu, likvidáciu a prepravu a zároveň opatrenia prvej pomoci, protipožiarne opatrenia a opatrenia kontroly expozície.

Formát a obsah KBÚ sú uvedené v nariadení REACH.

Po prijatí KBÚ je potrebné určiť a zaviesť vhodné opatrenia na primeranú kontrolu rizík na pracovisku, ale aj vyhodnotiť dopady na vyrábané produkty, prípadne služby poskytované zákazníkom.

Prvým krokom je vykonanie kontroly správnosti a hodnovernosti obsahu KBÚ na úrovni, ktorá zodpovedá situácii. Vstupnou kontrolou je možné sa vyhnúť použitiu nepresných alebo nesprávnych informácii z KBÚ ako základu pre ďalšie použitie týchto informácií v manažmente rizík a komunikácii v dodávateľskom reťazci.

Harmonizácia požiadaviek na informácie znamená, že existujúce vnútroštátne požiadavky v celej EÚ boli nahradené jedným súborom požiadaviek na informácie a jedným formátom na predkladanie údajov, formátom oznámenia pre toxikologické centrá (PCN).

 

Program webinára

10:45 – 11:00     REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV / prihlasovanie
11:00 – 11:15      KBÚ a chemická legislatíva EÚ
11:15 – 11:30      Požiadavky na informácie
11:30—11:45      KBÚ ako záväzný dokument
11:45–12:00      Komunikácia v dodávateľskom reťazci
12:00–12:15       Aktualizácia KBÚ
12:15-12:30        Diskusia, otázky a odpovede

 

Komu je webinár určený?

pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, správu KBÚ, dovozcom a výrobcom chemických látok a zmesí, následným užívateľom…

Date

feb 29 2024
Expired!

Time

11:00 AM - 12:30 PM

Cost

€90.00

Location

Webex Webinar EU /Ekotox/
Category

Organizer

Ekotox sekretariát SK
Phone
+421 (2) 4594 3712
Email
training@ekotox.eu
QR Code